BRO FRAMTID - FÖP

Upplands Bro kommun har tillsammans med Arken SE och Ekologigruppen tagit fram en plan för hur tätorten Bro kan växa till en Mälarstad. Planen ska vara en vision som "inspirerar till fysisk förändring - att våga tänka stort men med en lokal förankring".

Arbetet med att ta fram planen inleddes med en tvådagars workshop där Brobor, näringsidkare, föreningar, byggherrar, fastighetsägare, skolor, kyrka med flera fick möjlighet att diskutera och skissa på hur Bro ska växa i framtiden.

Tillsammans hjälptes gruppdeltagarna åt att placera ut kvarters- och husklossar på stora ortofoton över Bro med omnejd. Idéerna testades på tre bord med varsitt scenario med olika bebyggelsemängd: "small", "medium" eller "large".


Resultatet av gruppernas arbete togs sedan tillvara i arbetet med planen för Bros framtid. Förslaget har tagit fasta på en önskan om en växt ner mot Mälaren. En annan viktig utgångspunkt var att värna om den grönstruktur som finns i Bro. Kollektivtrafik bildar huvudfåror i bebyggelsestråken. Bebyggelsestråkens gräns mot det öppna landskapet och vattnet formas som "kajer mot det blå" och "kajer mot det gröna".


Bro station får en ny västlig entré med infartsparkering och omstigning till busslinjer i en skålning under spåren. Skålningen skapar en förbindelse mellan den norra och södra sidan om järnvägen.

 

Förslaget ger stadsdelar med mycket olika karaktärer. Här ett exempel på ett av delförslagen:
Ådö halvö - båt- och fiskekvarter.

 

 

Bebyggelsen ut mot Ådö illustreras här med "fiskarkvarter" med en marin prägel där brygganläggningar och sjöbodar tillåts ligga som utposter utmed vattnet. Här finns också möjlighet för eventuell varvsverksamhet och vinterförvaring av båtar i speciella "båtkvarter" som på sommaren kan användas för parkering för bilar eller husvagnar. Det redan existerande badet med campingstugorna fortsätter därmed att vara ett centralt inslag i bebyggelsen här.

Viktigt är också att ge allmänheten tillgång till vattnet, så även om det formella strandskyddet behöver upphävas i vissa delar är det av största vikt att dess viktiga andemening om tillgänglighet säkerställs och förstärks för en bredare allmänhet, bl a genom att göra brygganläggningarna allmänna och att bygga promenadvägar längs med vattnet.

Också inom Ådö föreslås den inre bebyggelsen kantas av odlingskvarter där de boende kan producera egenhändigt odlade frukter och grönsaker. Kvarteren placeras så att den lokala jordbrukaren kan hjälpa till med skötseln alternativt driva odling i egen regi.