RINKEBY-TENSTA


Bedömningsgruppens utlåtande 2010-09-23 angående "Parallella uppdrag för koppling Rinkeby-Tensta":

"Bedömningsgruppen önskar således arbeta vidare med förslag till strukturplan för Rinkebysvängen mm i första hand med utgångspunkt i MARGE arkitekters förslag kombinerat med delar av ARKENs idéer."

 
Inbjudan till parallella uppdrag i mars 2010

Stockholms stad genom stadsledningskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret inbjuder Arken SE att delta i parallella uppdrag som ska ge underlag för fortsatt arbete med att koppla samman Rinkeby och Tensta med ny gata och med bl a nya bostäder se till att öka sambanden mellan stadsdelarna på ömse sidor om Spångadalen.

 

   

 

 • Parkerna nyttjas som samlande aktiva rum

 • Blandning, blandning – funktioner, skalor, arkitekturer blandas för att ge plats för många kynnen och mer stadsliv

 • En sekvens av hållplatstorg sätter dalgångarna i fokus

 • Hållplatstorgen ökar mängden och arten av mötesplatser

 • ”Rinkeby östra”, hållplatstorg som odlartorg

 • ”Rinkeby västra”, hållplatstorg som gnosjötorg

 • Solparken - ett stort samlande parkrum för de fyra stadsdelarna med bad, sport, lek och skolor

 • Bad i Solparken blir isbana vintertid

 • Odlandet tar plats i staden

 • Dagvatten till ytan – ger både poesi och rikare djurliv

 • Plats för självbyggare – ”det växande huset”, fina sidan och fria sidan

 • Ett portalhus mot yttervärlden – i en form som ger Rinkeby ett signum

 • Kyrkby och kyrktorg ökar kyrkans synlighet och närvaro

 • Sörgården erbjuds nya byggrätter

 • Fyra nya stadskvarter vid Spånga IP

 • Gator och torg – i 30/50-skala

 • Berörda grannar erbjuds byggrätter i vinnavinna-lösningar

 • Smått bland stort, stort bland smått – plats för både stora och små aktörer