Torparängen Växjö

Torparängen - planuppdrag tillsammans med LBE arkitekter för Växjö kommun 2011.

Planen tar hänsyn till befintlig bebyggelse, murar och fornminnen. I norr skapas en damm för att ta hand om dagvatten.I söder skapas utrymme för en planerad minneslund.

Kvarteren består av blandad bebyggelse av enfamiljshus i två våningar och flerfamiljshus i tre till fyra våningar. Gatunätet består av ett rutnät med torgbildningar.

Längs vattnet löper ett grönstråk. I planen ingår ett antal odlingslotter i form av egna kvarter och inne på gårdarna.

Verksamheter av skilda slag är tänkta att förläggas till det band av bostäder och verksamhetslokaler som kantar Torparvägen.