UMEÅ ÖSTRA


PDF

Ny station för Botniabanan och framförallt en hoplänkning med Regionsjukhuset, Universitet och nya stadskvarter ner mot Umeälven.

Parallellt uppdrag med vikt vid den urbana vävningen tvärs europaväg E12 och stora nivåskillnader.
2002


 

 

 

 

• En väv av gator och gränder formar 25 olikstora kvarter.

• En "långpark" ger Umeå Universitet och NUS en grön förbindelse med resecentrum och vidare ner mot älven.

• "Långparken" görs till stadsdelens samlande rum. Den börjar vid Universitetsdammen och vindlar sig på det sätt som den börjat invid patienthotellet med grönska och vatten. Vattnet är ibland bäck, ibland pumpad rännil, ibland stiliserad japansk trädgård.

Den beledsagas av en vindlande rad björkar som på delar möts av en motriktad vandring av andra trädslag. Trädraderna förgrenar sig till parallella "pelarrader" i länkande byggnader. Framför stora sjukhusentrén formar sig långparken till en parterr inrymmande bussterminal ner mot Botniabanans station.

Via både ytan och passager under Blå vägen och spåren fortsätter parterren som skålat torg ner mot Hoppets gränd. Och sen vidare som grön bäckravin ner mot en liten hamnvik vid Djupbäckens utlopp i Umeälven.

• Långparken kan via en ny gång- och cykelbro sen naturligen knytas vidare västerut till Ön och dess diskuterade "gröna" bebyggelse.

• Magasin närmast järnvägen ger skydd för bostadskvarter mot kaj och älv.