VALLENTUNA CENTRUM 2013

Hämta hem Arken Arkitekters gestaltningsprogram för Vallentuna

Arken Arkitekter sammarbetar med Trivector Traffic AB, Ekologigruppen AB, stationssakkunnige
Hans Gillgren på Gillark AB och konstruktören Carluno Pålstedt på Ramböll vad gäller att ta fram ett underlag för Vallentuna centrum i enlighet med Vallentuna kommuns program:

Centrala Vallentuna står inför nya förutsättningar som en attraktiv stadskärna för sitt omland och som nod i ett utvecklat regionalt stråk utmed en Roslagsbana förlängd till Arlanda. Vallentuna kommun arbetar mot denna bakgrund med en revidering av Strukturplan för Centrala Vallentuna. Som ett led i detta arbete genomför kommunen, tillsammans med berörda fastighetsägare och potentiella byggherrar, parallella idéutredningar i syfte att skapa samsyn i grundläggande frågor.

Vi har tagit fasta på följande punkter för att utveckla Vallentuna centrum:

1 Utveckla kring Vallentuna station en kärna med starka småstadskvaliteter. Koppla samman bebyggelsen på båda sidor av Roslagsbanan för att stärka helheten.

2 Forma och lokalisera ny bebyggelse så att den stödjer offentliga rum och stråk. Ange hur varje ny åtgärd i form av byggnader eller anläggningar förutom sitt egenvärde även ska tillföra något för helheten.

3 Inrikta Centrums profil, utbud och konkurrensmedel på sätt som skapar särart i relation till köpcentrum i grannkommunerna.

4 Förena, blanda, koppla!

Vallentuna om 10 år enligt Arken Arkitekters förslag:

Vallentuna om 30 år enligt Arken Arkitekters förslag: